خدمات حل اختلافات کارگری،کارفرمایی
با نیروهای متخصص و زبده

خدمات ما در بر طرف سازی اختلافات کارگری، کارفرمایی


آن چه در بالا ارائه شد به خوبی نشان می دهد که قانون به حد کافی قرص و محکم، راه های حل اختلاف را در سطوح مختلف پیشبینی کرده است. اما روی دیگر این قوانین تو در تو و متقن، بروکراسی پیچیده ای است که در سطوح مختلف ماده و تبصره های گوناگون به وجود می آید.

کاری که ما می کنیم تسهیل روند میانجیگری و حل و فصل اختلافات با سرعت بیشتر و گاهی راه های کم دردسر تر است. این امر با استفاده از در اختیار داشتن تیم های متخصص، کارکشته و حاذقِ حقوقی صورت می گیرد. خوشحال می شویم اختلاف خود را با ما در میان بگذارید، اطمینان داشته باشید راهی پیشنهاد می کنیم که به حق و حقوق خود دست پیدا کنید.

بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما امری است جهان شمول و ریشه دار در تاریخ تمدن بشری. همواره آدمیان به سبب تفاوت و اختلاف در منافع، درگیر چالش هایی از این دست شده اند و می شوند. اما تاریخِ معاصر به تبع ارتقای فرهنگ و درک بشر نسبت به ارزش و جایگاه انسانی خود، بستری نظام مند برای برقراری توازن و اعمال عدالت فراهم آورده است، این بستر " قانون" نامیده شده. در سطرهای آینده اشاره ای خواهیم داشت به آن چه تحت عنوان خدمات، به منظور رتق و فتق اختلافات کارگری و کارفرمایی ارائه می دهیم.


برآورد آنلاین قیمت تماس با ما

حل اختلافات کارگر و کارفرما با استفاده از میانجی


در صورتی که بین کارگر و کارفرما اختلافی پدید آید دعوی نه به مراجع دادگستری و قضایی بلکه به هیات هایی ارجاع داده می شود که بتوانند با درکی تخصصی نسبت به محیط و شرایط کار تصمیم گیری کنند. این امر نه تنها به معنی درجه کمتر اعتبار رای مراجع مذکور نیست، بلکه نشانه ای است از ارج نهادن به اهمیت روابط کارفرما و نیروی کار.

اگر بخواهیم به صورت فنی شما را در جریان امور قرار دهیم باید بگوییم، حل اختلافات شما از طریق مراجع میانجی در سه سطح صورت می گیرد، گام اول "شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی" است و پس از آن "هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما" و "هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما" قرار دارند.

این هیات ها بر اساس مواد 157 و 159 قانون کار تشکیل شده و اداره می شوند. در صورتی که در هر مرحله اختلافات از طریق میانجی گری اعضای حاضر در هیات ها حل و فصل نشود قانون تبصره هایی دارد که به ان ها استناد خواهد شد. به عنوان مثال اگر در کارگاه یا کارخانه ای شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی وجود نداشته باشد، "انجمن صنفی" در مقام هیات میانجی حل اختلاف بین کارگر و کارفرما ظاهر می شود.

نحوه ی کار ما

home_employment_pic25۱

گام اول

ثبت درخوات و سفارش
home_employment_pic26۲

گام دوم

بررسی درخواست و برآورد قیمت
home_employment_pic28۳

گام سوم

عقد قرارداد و اجرا
home_employment_pic27۴

گام چهارم

پرداخت هزینه ی قرارداد