طراحی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
خط بین سودآوری و زیان

طراحی طرح طبقه بندی مشاغل


خدماتی که ما ارائه می دهیم از دو بخش طراحی و اجرا تشکیل شده است. در وهله ی اول می توان بسته به کار و حوزه ی فعالیتی شما، به طور متقن تدوین کرد که نیاز به چه جایگاه های شغلی وجود دارد و به بیان تخصص، مشاغل سازمانی، بر اساس چه بیلان کاری باید به وجود آیند.

پس از مشخص شدن این موضوع به صورت معیار اقدام به نگارش شرایط احراز تخصص و توانایی می شود و شما متوجه خواهید شد که بر اساس چه پارامترهایی می توان برای یک جایگاه شغلی، مصداق پیدا کرد. به عنوان مثال شاید در جایی واقعا یکی از شرط ها اساسی مدرک دانشگاهی باشد، اما در جایی دیگر بیش از مدرک تجربه ی فرد اهمیت داشته باشد.

در هر محیطی "ارزیابیِ دقیق" و وجود سیستم "مانتیورینگِ عملکرد" می تواند به ارتقای بهره وری منجر شود. به خصوص در محیط های کارگاهی ضرورت دارد که سیستم و ساز و کار محاسبه ی حقوق بر اساس بازدهی و تخصص بنا شود. از این طریق قدر نیروی متخصص دانسته می شود و سایر نیروها با مشاهده ی شرایط مناسب افراد متخصص، تلاش می کنند به آن ها برسند.

به طور کلی منظور از طراحی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل این است که افراد بسته به تخصص در جایگاه شغلی مختص و صحیح قرار بگیرند و از آن مهم تر، حقوق دریافتی هر نیرو، متناسب با تخصص، بهره وری و تجربه اش پرداخت شود. این موضوع امری شخصی نیست و طبق مواد قانونی 48 و 49 قانون کار الزام وجود دارد که مشخص شود چه نیروی، با چه مزایایی برای کدام سمت استخدام و به کار گرفته شده است.


برآورد آنلاین قیمت تماس با ما

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


تدوین تئوریک یک بحث است و اجرای آن موضوعی دیگر. فرض کنید تمامی معیارها را دارید و برای یک جایگاه نیاز به سنجش، راستی آزمایی و اجرای عملی دارید، بر چه اساسی اقدام می کنید؟ سامانه ی تشخصی تخصص، تجربه و پیشینه ی آکادمیک فرد را از چه کانال هایی می سنجید؟

کاری که ما پیشنهاد می دهیم، شامل یک پکیج کاملِ طراحی و اجرای "طرح طبقه بندی مشاغل" است. از این طریق با یک تیر دو نشان خواهید زد، اول اینکه بهره وری و سلامت پروسه ی کسب و کار خود را تضمین کرده اید و در وهله ی دوم تمامی الزامات مربوط به قانون کار را رعایت فرموده اید.

نحوه ی کار ما

home_employment_pic25۱

گام اول

ثبت درخوات و سفارش
home_employment_pic26۲

گام دوم

بررسی درخواست و برآورد قیمت
home_employment_pic28۳

گام سوم

عقد قرارداد و اجرا
home_employment_pic27۴

گام چهارم

پرداخت هزینه ی قرارداد